logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
elegie - žalozpěv, báseň vyjadřující smutek, truchlivou náladu, bolest
Ján Kollár: předzpěv Slávy dcera, Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie
elipsa - vypuštění části věty nebo výrazu na základě kontextu či situace; je snadno doplnitelný př. je šest (místo je šest hodin)
epanastrofa - figura spočívající v opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku následujícího verše, věty
epifora - opakování týchž slov na konci veršů, vět
epigram - drobná báseň v satirickém duchu o nějaké události, osobě nebo situaci s vyhrocenou pointou (překvapivým koncem)
Karel Havlíček Borovský
epika - jeden ze tří základních druhů literatury (lyrika, epika, drama). Autor vyjadřuje svůj vztah ke skutečnosti pomocí příběhu na principu vyprávění. Původně se epika rozvíjela ve veršované podobě (legendy, bajky, ...), postupně zcela převládly prozaické útvary (povídka, román, ...)
epilog - závěr díla, doslov
epitaf - náhrobní nápis
epiteton - druh obrazného pojmenování, básnický přívlastek (oživuje představu předmětu, zdůrazňuje některou jeho vlastnost a vzbuzuje citový vztah k němu
epiteton zdobný - modré chlumy X epiteton stálý - širé pole, ocelová šavlička, zlatá hvězda
epos - rozsáhlá epická báseň; vedle hlavního, obšírně vypravovaného děje mívá epos i vedlejší příběhy (epizody, odbočky), podrobné popisy, přirovnání významné události vztahující se k jednomu místu nebo k jedné postavě - národní epos, historický epos
esej - odborný stylistický útvar, který na vysoké úrovni pojednává o otázkách kultury, filozofie, o aktuálních společenských otázkách
F.X.Šalda
eufemismus - nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti či představy výrazem jemnějším, mírnějším
zemřel - zesnul, zavřel oči
euforie - přehnaný pocit dobrého stavu, pohody, spokojenosti, dobré nálady
evangelium - část bible (Nového zákona) obsahující zvěst o příchodu Spasitele, vylíčení života a skutků Kristových
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru