logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - souhrnná cvičení
cvičení 1 cvičení 2 cvičení 3 cvičení 4 cvičení 5 cvičení 6
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Doplňte pravopis a interpunkci:
Bratrov_ o(d/dd)avky kterým se také říká sva(d/t)ba b_l_ veselé. Svatebčané přinesl_ pěkné svatební dárky. Lampa se ro(z/zz)ářila. (S/Z)kušený po(dd/d)ůstojník velel o(dd/d)ílu vojáků. Stařena žv_kala be(z/zz)ub_m_ dásněm_ (s/z)tvrdlou potravu. Ra(n/nn)ěné a ro(z/zz)uřené zv_ře ro(s/zs)ápalo m_sl_vcov_ jezevčíky. Poctivá práce je ne(j/jj)istější cesta k dosažení úspěchu. Jeho chování je be(z/zz)ásadové. Francouzští tur_sté se be(z/s/zs)tarostně procházel_ (P/p)rahou. Ro(šš/š/zš)krtl zápalku ab_ s n_ ro(s/z)dělal ro(s/z)žehl oheň. Ptal jsem se kdy jede nejbl_(š/šš/žš)í (A/a)utobus do (B/b)rna. Mám již nejv_(š/šš/žš)í čas začít se s_stemat_cky učit. Můj kufr b_l tě(šš/žš)í ale menší. Martine nev_š které je nejhlubší (Š/š)umavské (J/j)ezero? Bab_čka b_la stále kře(ch/h)čí a (s/z)cvrklejší. Bab_(č/čč)ina kaše b_la řid(šš/š)í a slad(šš/š)í než obv_kle. B_la to ne(j/jj)em(ně/ě)jší látka jakou b_lo možno koup_t. Děti buďte ti(šš/š)í než posledně! Pracoval nejbřit(č/š)ím nožem a dlátem proto v_řezávané f_gurky b_l_ podobny předloze. Po(d/dd)aní měl_ robot(n/nn)í pov_(n/nn)osti. V prav_ čas po(d/dd)aná přátelská ruka může nemocnému pomoci. Neb_l to zdařil_ obra(s/z) b_la to be(s/z)ce(nn/n)á čmáranice. Vstoupil dovnitř a ro(z/s)sv_til sv(ě/je)tlo.na řešení 

CVIČENÍ č.2

Doplňte pravopis a interpunkci:
Národy které mají moře b_ asi nikdy nepochop_l_ proč si naši l_dé zam_loval_ p_sčité pláže ro(s/z)bouřené hladiny a sálající (S/s)lunce (S/s)tředozemního (M/m)oře. Když lodi odrazil_ od břehu mával_ jim z přístav_ště stovky l_dí a někol_k des_tek cestujících jim odpov_dalo. Z parníčku pak pozoroval_ břehy i vodu kánoe i kajaky které se houpal_ na vlnách. Členové záchra(n/nn)é čety kteří pomohl_ všem zraněným se vrátil_ živ_ a zdráv_. Ženy se cítil_ pov_(n/nn)y pomáhat nemocným. V (A/a)nt_ce b_lo velm_ oceňováno um(ě/ně)ní řečnit před f(ó/o)rem. Knihy opatřené s_gnaturou se uloží do nejv_(š/šš)ího regálu. Vápencové útvary (B/b)elánských (T/t)ater dosud hal_ květena velm_ ce(n/nn)á pro vědecký v_(s/z)kum. Z_skuchtiv_ podnikatelé odůvodňoval_ nezb_tnost kácet les_ častým_ polom_ které odedávna působ_val_ v_chřice. Jeho dědeček drobný (R/r)olník a (T/t)kalcovský (M/m)istr také stav_ a opravuje chalup_ a ml_ny ve vs_ch za (O/o)rl_cí. B_lo třeba seml_t ve ml_nici ob_l_ které sedláci přivezl_ v_jimečně již v neděl_.na řešení 

CVIČENÍ č.3

Doplňte pravopis a interpunkci:
Mezi letci kteří bojoval_ za 2 světové války v (a/A)nglii b_lo mnoho statečných mužů. Lze říci že v posádce b_l_ letci kteří neměl_ kdy na strach a letci kteří měl_ na to příliš mnoho času. Lze říci že každý poznal pocit strachu. I největší hrdinové jsou lidé a nemusejí se za to stydět. Jejich velikost se spíše měří tím jak tento pocit dokázal_ ovládnout. Neboť nakonec jde o to aby strach neovládl člověka nýbrž aby jej člověk překonal. B_l_ letci kteří noc před operačním letem probděl_. Nemohl_ usnout. Ležel_ s otevřenýma očima a vracel_ se ve sv_ch m_šlenkách a představách k nejhorším chv_l_m které při bojov_ch letech prožil_. Tyto chvíle napjatého očekávání b_l_ právě největším nebe(z/s)pečím a nejv_datnějším zdrojem nervového v_p(je/ě)tí. Proto pro v_tečné splnění úkolu rozhodující m(ně/ě)rou při(z/s)p_valo složení osádky která se (z/s)prav_dla nem(ně/ě)nila. Ve v_jimečných případech docházelo ke změnám na místě druhého p_lota. Každá osádka m(ě/ně)la také svůj letoun. Všem letcům kteří bojoval_ v (a/A)ngl_ckém letectvu a v 50 letech b_l_ krutě stíháni patří náš dík za to že statečně bránil_ svoji vlast.na řešení 

CVIČENÍ č.4

Doplňte pravopis a interpunkci: České korunovačn_ klenot_ jsou v_zdoben_ vzácn_m_ drahokam_ a perlam_. Zapom(ě/ně)l_ se zeptat kdy utkání začíná a proto nev_děl_ v_tě(s/zs)tv_ naš_ch hráčů. Poprvé v h_stor___ použ_l_ vozové hradb_ (H/h)us_té. Horolezc_ (z/s)lézal_ vrchol_ (A/a)lp. Ob(ě/je)toval všechen um ab_ z_skal zp(ě/je)t (s/z)tracené poz_ce. (S/Z)prav_dla se mnou souhlas_l. Hlavn_m_ témat_ d_skus_ b_l_ problém_ telev_zn_ tvorb_. Můj kamarád m(ě/ně) všude doprovázel. Látka po v_prán_ (s/z)b(ě/je)lela. Př_j_mač mus_ b_t dobře uzem(ě/ně)n. Kůň se vzp_nal a v_hazoval jezdce kter_ se (z/s)těž_ držel v sedle. Na strán_ stál_ dva sněhulác_. Otec si brz_čko (s/z)jednal pořádek. Nestra(n/nn)_ sou(t/d)ce v_nesl nad v_n_kem spravedl_v_ ro(z/s)sudek. V_tr zv_ř_l l_st_ a v_nášel je do v_še. Strom_ v zahradě ro(s/z)kvetl_ b_l_m_ kv(ě/je)t_. Jíst a p_t se má stř_dm(ě/ně). D_vk_ b(je/ě)hal_ po louce bos_. Nad št_hl_m_ topol_ se v tmav_ch mrac_ch zabl_sklo. V tomto domě b_dl_l_ kd_s_ sestr_ (b/B)lažkov_. Po letech jsem nepoznal otcov_ sourozence. Automob_l_ (z/s) p_tl_ brambor v_jel_ (ze/se) dvora. Co budete dělat (z/s) těm_ peněz_? Udělej na provaze tři uzl_. Žáci s učitel_ šl_ na v_stavu. (S/Z)tem(ě/ně)lá obloha zazářila třp_tiv_m_ hv(je/ě)zdam_. Domluv_l_ jsme se (z/s) (f/F)rancouz_, (i/I)tal_ a (r/R)us_. M(ně/ě)sto b_lo chráněno nedob_tn_m_ kame(n/nn)ým_ zdm_. Buchty se švestkov_m_ pov_dl_ mám nejraději. Nad step_ se přehnal v_sušující v_chr. Pstruz_ mají rádi r_chlé b_střiny. Letošní z_mu provázel_ kruté mraz_. K večeři jsme m(ně/ě)l_ podmásl_. Pov_dal_ jsme si (ze/se) (z/s)b(ě/je)ratel_ známek. V_děl_ jsme v telev_z_ šakal_ a pštros_. Na v_soké jedl_ sedí osam(ně/ě)l_ pták. Pařez_ v les_ch b_l_ (s/z)trouchnivělé. Brz_ dojdeme k cíl_.na řešení 

CVIČENÍ č.5

Doplňte i/y, í/ý:
Nesedej s_ na rozv_klanou ž_dl_. Stačilo, ab_ se někdo v jeho bl_zkost_ nachom_tl, Andr_sek už tu b_l a dával se s n_m do řeč_. Kr_st_na a V_ktor_e nam_tl_, že už je pozdě, že už se mus_ rozloučit. A já jsem j_ měl nev_slovně rád. Kukačka snesla vejce do kos_ho hn_zda. Rozm_sl_ s_, Mařenko, na své štěstí pom_sl_. Př_bl_ž_lo se m_rné počas_ bab_ho léta. S_ln_ce šed_vá, jež vede do pol_, jsme na n_ sam_ dva, jen m_ a topol_. Měl_ jsme v ps_nc_ dobrou smečku: ohaře na honbu, chrt_ na štvan_ a v_žlata na sl_děn_. Mnoz_ l_dé nepovažoval_ M_loušovu duševn_ nev_v_nutost za neštěst_. Neměl b_ste s_ v_m_slet vt_pnějš_ v_mluvu? Dom_šl_v_, sebevědom_ pol_t_k v_sunul v_z_vavě bradu a očekával bouřl_v_ potlesk. Prvn_ Přem_slovc_ b_l_ podle pověst_ př_m_m_ potomk_ kn_žete Přem_sla a kněžn_ L_buše. Nes_mpat_ckého řečn_ka posluchač_ v_p_skal_. M_rek a Zb_něk b_l_ v_volán_ z f_z_k_ a oba dostal_ v_bornou.na řešení 

CVIČENÍ č.6

Doplňte i/y, í/ý:
Krab_ se živ_ masem. Děti jedl_ hus_ krev s brambory. Soused p_skal na holub_. Na jetel_ se třp_til_ kapky ros_. V kotl_ch se vařil_ houb_. Ob_lné klas_ na pol_ch už dozrál_. Nemáme pl_tvat peněz_. L_dé se spřátel_l_ se ps_. Močál_ za vs_ navštěvoval_ čáp_. Tetřev_ je těžké spatřit. Pravěcí l_dé lov_l_ sob_. Přestěhoval_ se z Boleslav_ do Opav_. Na větv_ch se oz_val_ pěnkav_. Na břez_ch řeky rostl_ dub_ a topol_. Sov_ se živ_ m_šm_. Na v_let jsme v_raz_l_ ve v_šlápnuté obuv_. Strýčkov_ děti jsou m_ bratranci. P_chl b_dlem do vos_ho hnízda. Padal_ kroup_ jako holub_ vejce. Pošl_ m_ Petrov_ poznámky, předám je Karlov_. Čáp_ b_l_ patří do skup_ny brodiv_ch ptáků. Chlapci jsou mal_.
nahoru