logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - cizí slova
cvičení 1 cvičení 2 cvičení 3 cvičení 4
na řešení 

CVIČENÍ č.1

kr_t_ka, r_tmus, or_g_nál, r_skovat, r_ngle, r_ng, pr_ncezna, t_gr, krokod_l, d_nosaurus, kr_ze, f_z_ka, poz_ce, organ_zace, konkur(s/z), kur(s/z), pul(s/z), d_ktovat, takt_ka, g_mnast_ka, c_kl_sta, k_no, k_bernet_ka, p_žamo, kop_e, p_nzeta, p_rotechn_k, sp_rála, p_r_t, s(e/é)p_e, p_rueta, kop_e, p_ram_da, p_škot, m_n_golf, kom_ka, m_l_onář, dem_se, kom_se, pol_t_ka, pol_techna, l_monáda, l_r_ka, mandol(i/í)na, l_ra, l_l_e, kult(ú/ů/u)rní, sk(ú/ů/u)tr, l_teratura, man_k(ú/ů/u)ra, r(ú/ů)ž, rag(ú/ů), invent(ú/ů/u)ra, b_ograf, lab_r_nt, h_stor_e, d_ktát, s_tuace, d_namo, h_drant, s_mbol, teor_e, telev_ze, _zolace, g_mnáz_um, pre(z/s)_dent, f_lo(s/z)of_e, un_verz_ta, sez(ó/o)na, ten_s, _legální, teor_e, zolace, ang(í/i/ý/y)na, akvár_um, r(a/á)d_o, c_tr(ó/o)n, telef(ó/o)n, part_zán, t_m, prém_e, estet_ka, m_tus, s_ntéza, kom_se, alerg_e, pud_n(g/k), az_l, anal_(s/z)a, baz_l_ka, lu(z/s)e, poe(z/s)_e, romant_(s/z)mus, dez_nfekce, ár_e, ant(é/e)na, slám, malár_e, m(ó/o)da, t(ú/ů)ra, sér_e, t(e/é)ma, oá(s/z)a, léčebná k(ů/ú)ra, sch(é/e)ma, ol_mp_áda, kar_éra, vegetar_án, v_tr_na, delf(i/í)n, rub(í/i)n, mater_ál, d_ktátor, mot_v, ep_dem_e, ch_rurg, g_gant, c_rkus, s_mbol, t_tul, g_gant, d_nast_e, c_klus, lokomot_va, max_mální, ex_stence, r_t_ř, bernard_n, šp_on, kolekt_vna řešení 

CVIČENÍ č.2

S_nchron_zované plavání, akvabely, je sportovní d_sc_pl_na závodního plavání pro ženy. Člověk, který stále na sobě pozoruje s_mptomy nemocí, které nemá, je h_pochondr. To jsou paradox_! Z divadelních her Václava Havla je mezi lidmi nejvíce populární jeho Aud_ence. V jách_movských rad_oakt_vních lázních se léčí především chron_cká onemocnění pohybového aparátu. Další _nd_kací jsou nemoci per_ferního nervového s_stému a kompl_kace chorob metabol_ckých. Pol_glot je člověk ovládající více jazyků. C_klona trop_cká je hluboká tlaková níže relat_vně malého hor_zontálního rozsahu, vznikající nad oblastmi oceánů. Pěkné počasí přináší ant_c_klona. Za vrchol ant_cké arch_tektury bývá pokládán D_ův chrám v Ol_mp_i. na řešení 

CVIČENÍ č.3

V Eg_ptě se tur_sté v obdivu zastaví před p_ramidami v G_ze a před tajuplnou sf_ngou. V_tam_ny a m_nerály jsou nezbytné pro správný růst jedince. Balada je l_rickoep_cká báseň s trag_ckým koncem. Zkušený p_rotechn_k zneškodnil nevybuchlou pumu. S hrou na mandol_nu se nesetkáváme tak často jako s hrou na k_taru. Prez_dent republ_ky přijal dem_si vlády. Prov_zorní most sloužil několik let. Staronová s_nagoga na starém Městě pražském byla restaurována. V chráněných přírodních oblastech se zřizují c_kl_stické stezky. Vymysli tři s_non_ma ke slovu mluvit. Kult_vované, kult_rní chování a vystupování by mělo být samozřejmostí. Milovníci zvířat marně bojují proti jejich drez_ře v c_rkuse. na řešení 

CVIČENÍ č.4

Starobylé ins_gnie Karlovy univer_ity se v době nacistické okupace ztratily a dosud nebyly objeveny. Máchův Máj byl po vyjití v roce 1836 tehdejší kr_t_kou velmi stroze odsuzován. G_mnasté provedli obtížné prvky s brav_rní lehkostí. Slova pol_cie, pol_tika, pol_klinika jsou slova příbuzná. Slovo pol_technika s nimi příbuzné není. N_gér_e má ze všech afr_ckých zemí nejvíce obyvatel. Velkou část povrchu Antarkt_dy pokrývají ledovce. Před zapojením aparátu prostuduj přiložené sch_ma. Výsledek invent_ry zboží byl až na deta_ly velmi uspokojivý. Čtenáři povídek a románů ze života severoamer_ckých Indiánů dobře vědí, co je v_gvam. Rychlému otáčení na špičce nohy se říká p_rueta. Novinář a publ_c_sta Pavel T_gr_d si zvolil pseudon_m podle jedné ze dvou známých mezopotamských řek. Vlasta Burian je nejznámější český kom_k. Mez_národní hudební fest_val Pražské jaro je trad_čně zahajován c_klem s_mfon_ckých básní Bedřicha Smetany Má vlast. V jejím provedení se střídají i zahraniční d_r_genti a orchestry.
nahoru