logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - zdvojené souhlásky, souhláskové skupiny
cvičení 1 cvičení 2
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Doplňte vynechaná písmena:
Mateřské povi__osti samice žirafy, která své prvoroze__é mládě odmítla, převzali lidé. Několikrát de__ě se snaží přímět desetide__í žirafí mládě k vypití mléka z koje__ecké láhve. Ucpe-li se vám o__ok vody z umyvadla, musíte si opatřit úči__ý prostředek a o__pad pročistit. Dceři__é buňky vznikají dělením z buňky mateřské. Zánět trojkla__ého nervu bývá bolestivý a postižený je proti němu téměř bezbra__ý. Měsíc září se chýlí ke konci, pozítří nastane podzimní rovnode__ost, ale lesy i zahrady jsou stále ještě krásné. Tradiční telefo__í seznamy nahradily dvoudíl__é velmi obsáhlé Zlaté stránky. Mariánskolázeňské oplatky a trojhra__é dortíky jsou oblíbenou pochoutkou. V románu Po__aný zesměšnil německý spisovatel Heinrich Ma__, jeden z brat__ké autorské dvojice, malomě__áctví jako základ předfaši__ckého podhoubí.na řešení 

CVIČENÍ č.2

pra(š/ž)ská šunka, (s/z)b__r papíru, velký ob__m, stará pov__st, be(z/zz)ub_ člověk, záslužná či(n/nn)ost, v__zd do dvora, dobrá zv__st, pov__šené prádlo, maminčino ob__tí, la(b/p)ský pramen, potrestaný vi(n/nn)ík, nezáko(n/nn)ý čin, vo(n/nn)ý kv__t, ob__dnal si ob__d, zatm__ní M__síce, vědom__ lhal, rozp__tí křídel, benešo(v/f)ská silnice, po(d/dd)aní lidé, skleně(n/nn)ý džbán, kroměří(š/ž)ský zámek, vysoké nap__tí, zrakové v__my, nov_ de(n/nn)ík, sti(n/nn)ý strom, něm__ přikývl, tvářila se tajem__, upřím__, ra(n/nn)í noviny, chovej se rozum__, nepříjem__ fouká, dobří(š/šš)tí občané, v__tšina lidí, slu(n/nn)ý den, zapom__tlivý, nedorozum__ní, tam__jší obyvatelé, ostra(v/f)ské dol_, paří(š/ž)ský salám, p__vecký (s/z)bor, dotkl se ho jem__, samozřejm__ je tu, choval se příjem__, žil skrom__, na strom__, krkono(š/šš)tí turisté, vra(n/nn)í oko, ra(n/nn)ý salát, celode(n/nn)í v_let, připom__l mi to, bojové um__ní, nezapom__l na to, tuni(s/ss)ký obchod, ce(n/nn)ík zboží, psa(n/nn)é poznámky, dřevě(n/nn)ý rám, ú(s/z)ká p__šina, kruhový ob__zd, válečné ob__ti, ční to strm__, tem__ zahučelo, porozum__ní, pom__nkové oči, ob__mný balík, ne(j/jj)asnější hv__zda, nestra(n/nn)ý soudce, vra(n/nn)í peří, ra(n/nn)í rosy, vzpom__l si, zřejm__ mu nerozum__l, dom__nka, um__lec, uzem__ní, de(n/nn)í povi(n/nn)osti, teti(č/čč)ina taška kame(n/nn)ý pomník
nahoru