logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova
cvičení 1 cvičení 2 cvičení 3 cvičení 4 cvičení 5
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Používám ml_nek, když chci uml_t kávu. Nepl_tvejte pl_nem. Omám_la nás 1_bá vůně kvetoucích 1_p. Chlapci v_děli zm_ji. Dom_šlivý a p_šný člověk nemusí b_t neom_lný. Pole zarostlé p_rem je neúrodné. Nejlepší v_robky mají v_sačku v_soké kvality. S_lná v_chřice v_vrátila strom a způsob_la škody na 1_dských ob_dlích. Brz_, brz_čko budu zpátky. B_l ospalý a po celý den rozz_vaný. Svou skromností si každého z_skal. Vojáci hb_tě nab_li pušky a statečně se b_li. Z lesa se oz_valo v_tí vlků. V_těz v_soce náročné soutěže z_skal v_borné ocenění. Nedělej s tím cav_ky. Bab_čka u nás pob_la měsíc. B_1 neodb_tný, když nab_zel zboží. L_b_ly se nám b_lé vrcholky hor. Zb_vá rok času. Nebuď v jídle tak v_b_ravý.na řešení 

CVIČENÍ č.2

Podz_mní v_tr zv_řil 1_stí. Poutníci se nas_tili a pos_lnili. Čas je nel_tostný soudce. Slunce us_lovně pražilo. Je to p_cha, když si s_sli usm_slí b_t nezáv_slí. Práci nesm_š ledab_le odb_t. Proč se čep_říš, když ti v_týkám tvé zlozv_ky? Pap_r slep_š b_lým lep_dlem. V s_chravých dnech s pl_skanicemi se nev_hneme blátivým cestám. Zajeli jsme s voz_kem do bl_zkého lesa, abychom nasb_rali mal_ny a léčivé b_l_ny. V_světli m_, jak to m_slíš. Učitelé doz_rají na žáky a v_b_zejí je k ukázněnosti. Ke splnění úkolů je třeba v_v_nout velké ús_lí. Zb_něk b_dlí ve starob_lém ob_dlí. Raněný nab_1 vědomí, když odb_la půlnoc na v_soké v_žce. Vrabci seděli na b_dle. Petr zlob_l a b_1 b_t. Ob_lí b_lo s_lně poškozeno krupob_tím. na řešení 

CVIČENÍ č.3

Váleční zločinci si odp_kali své činy. Děti si zav_skly. Přis_p drůbeži zrní. B_ložravci jsou většinou přežv_kavci. Přemýšlej dobře, aby nevznikla m_lka. Vedl pl_tké řeči. V pl_nárně v_rábějí sv_tipl_n z uhlí. Prací nab_vá život sm_slu. V_m_zely staré ob_čeje. V_tr odvál chm_ří z Pamel_šek. Zb_něk je dom_šlivý, p_šný a chová se v_z_vavě. Poz_tří brz_ ráno si v_jedeme na v_let do bl_zkého starob_lého hradu. Hlem_ždi se schovali do svých ul_t. Sedadlo je potaženo pl_šem. Naše země opl_vá přírodními krásami. S_pavé zas_čení zm_je nás v_strašilo. Prohlédneme si cenné sb_rky náb_tku. Zal_b_la se mu moje prop_sovací tužka. Na podz_m jsme v_seli sem_nka některých rostl_n. Neum_š v_užít nab_tých zkušeností, často se m_l_š a odm_táš mou nez_štnou pomoc. Náhle se zdv_hl s_lný v_tr, zabl_sklo se a spustil se s_lný l_ják. Z_skal si důvěru posluchačů, zv_kli si na něho a v_borně si rozuměli. S_pké surov_ny na koláč prom_cháme v m_se. L_ška se nesl_šně pl_žila v_šňovým sadem. P_chavka je obv_kle náchylná k pl_sním a také rychle červ_ví. Tvářil se zav_le a samým rozčilením ani nepromluv_l. Nenuť se k tak nev_hodné koupi. Dobře v_chovaný člověk je dochov_lný.na řešení 

CVIČENÍ č.4

Sluníčko se v_koupalo v červáncích a zm_zelo za horou. Na měkkém sněhu se zatřp_til b_lý sv_t měsíce. Ve vzduchu se nesl_šně vznáší chm_ří a mezi námi v_ří drobný hm_z. Přes vrcholky v_sokých stromů se otv_ral v_hled na b_lé domky. Na m_tině rozkvetl l_kovec. M_nuta za m_nutou se vleče jako hlem_žď. Na v_sluní rozv_la l_ska své první jehnědy, oz_vají se s_korky a ml_naříci. Podz_m se už ohlašuje s_chravým počas_m. Na čerstvém sněhu se objev_ly v_dří stopy. L_pové dřevo je měkké a hodí se k v_řezávání. V_ři a s_čci přečkávají den v temných úkrytech. Ještě v dubnu b_l průsm_k zapadlý s_pkým sněhem. Křesom_sl prom_nul Horym_rovi jeho provinění. Alois Jirásek působ_l několik let v L_tom_šli. Do prázdnin zb_valo už jen několik dní.na řešení 

CVIČENÍ č.5

Hlem_žď se brz_ schoval do své ul_ty. V_tek v_řezal z vrbového proutku p_šťalku. Děti sb_raly různé léčivé b_l_ny. Sl_šeli jsme s_pavé zas_čení zm_je. Turisté v_stoup_li na v_soký kopec. Po chv_li jsme se ub_rali domů. P_šní holubi se čep_řili na b_dle. Starob_lý náb_tek m_vá v_sokou uměleckou hodnotu. Pavl_k v_běhl ven a nas_pal holubům ob_lí. Vodní v_ry b_vají nebezpečné. Mosazné sv_cny se krásně bl_skaly. Brz_čko ráno jsme si v_šli na v_let do bl_zkého lesa. Vstoup_li jsme do starob_lého paláce, kde b_ly uloženy cenné sb_rky. Z_tra již budeme l_žovat ve V_sokých Tatrách. B_dleli jsme v novém b_tě na s_dl_šti. B_l p_šný na své v_nikající v_sledky. Nemohl se jejich v_právění nas_tit. Petr si prohl_žel svou sb_rku známek. Jeho s_n Zb_něk chodí do jaz_kové školy. Ub_tovala se v hotelu s krásnou v_hl_dkou. Musel jíst v_datné, ale lehce strav_telné potrav_ny. L_bor není dom_šlivý ani l_ný. Kabát v_sel na věšáku. Každou chv_li se oz_valo p_skání a pov_kování fanoušků. Voz_k s p_tlem ob_lí se rozb_l. Starý pl_noměr b_l v_měněn za nový. K večeru se zabl_skalo, zdv_hl se s_lný v_tr a spustil se l_ják.
nahoru