logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
mluvnice - skladba vět - věta jednoduchá - větné členy

Větné členy

charakteristika
přísudek podmět předmět příslovečné určení přístavek doplněk
výrazy nevstupující do větných vztahů zvláštnosti větného určení

CHARAKTERISTIKA

větný člen je každé plnovýznamové slovo, které je součástí věty
1/ základní - podmět a přísudek
2/ rozvíjející - předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk

1/ řídící - řídí podobu členu závislého ve skladební dvojici, ptáme se jím na člen závislý
2/ závislý - zpřesňuje význam členu řídícího (dům - vysoký dům; psát - psát rychle), mluvnicky na něm závisí, odpovídáme jím na člen řídící

Větný člen může být:

Větným členem může být:

Za jeden větný člen pokládáme:

Větnými členy nejsou: 
předložky, spojky, částice, pomocná slovesa a citoslovce (pozor: ve větě myš šup do díry je výraz šup hodnocen jako přísudek)

Skladební dvojice: 

 1. základní - podmět a přísudek (podmětová a přísudková část věty)
 2. rozvíjející - ostatní dvojice
nahoru

PŘÍSUDEK

Přísudek je vyjádřen:

 1. slovesem ve tvaru určitém - přísudek slovesný
  a) slovesný jednoduchý   
  - tvar jednoho slovesa:  jednoduchý Usmál se. Kateřina mlčí.
  složený Petr by byl přišel. Renata byla odvezena domů.

  b) slovesný složený - způsobové (moci, smět, musit, chtít, mít) nebo fázové (začít, přestat, zůstat, ukončit) slovesa + infinitiv
  Po hodině jsem se musel vrátit domů. Přestaň už konečně plakat. Byl bych mu chtěl všechno vysvětlit. Já nechci přestat hrát na kytaru. Směl bych mu pomoct, aby se mohl zúčastnit té soutěže?

  c) citoslovcem - v přísudku je citoslovce Kočka hop na plot.

  d) srovnávacím výrazem Jirka jakoby neslyšel.

 2. jménem se sponou - přísudek jmenný se sponou /sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se) + jméno/
  Ivana už je zdravá. Den ze dne se stával mrzutějším. Je mi dobře. Konečně je po dešti. To kolo je moje.
  poznámka: 
  po sponě být se užívá: přídavné jméno v 1. pádě (Petr je spolehlivý)
  podstatné jméno v 1. pádě, jde-li o vlastnost (Petr je slepec, kuřák)
  podstatné jméno v 7. pádě, jde-li o zaměstnání, povolání, funkci (Petr je učitelem)
  po sponě stát se je podstatné i přídavné jméno v 7. pádě (Petr se stal kuřákem. Petr se stal nesnesitelným.)
 3. pouze jménem - přísudek jmenný beze spony Mlčeti zlato, mluviti stříbro. Každý strůjcem svého štěstí.
 4. vedlejší větou - vedlejší věta přísudková nahrazuje přísudek (jeho jmennou část) Třída byla, jako by ji vymetl.
nahoru

PODMĚT

Druhy podmětu:

1vyjádřený- podstatným jménemKniha leží na stole.
- zpodstatnělým přídavným jménemNemocný se už cítí lépe.
- zájmenemJá už mu to řeknu.
- číslovkouTři budou závodit, ostatní si sednou mimo dráhu.
- infinitivemBýt zkoušen u tabule je pro mě velmi nepříjemné.
- neohebným slovním druhemKaždé proč má své proto. Z řad diváků se ozvalo fuj.
2nevyjádřený - je dostatečně patrný z tvaru slovesa v přísudku Rozumím ti dobře. Odešel před hodinou domů.
3všeobecný - podmětem se rozumí široký okruh lidí, kteří nejsou přesně určeni
Co dávají dnes v televizi? Hlavou zeď neprorazíš. Jména osob píšeme s velkým počátečním písmenem.
5podmět lze vyjádřit také vedlejší větou podmětnou (Mrzí mě, že nesmím do kina.)

Podmět může být:

nahoru

PŘEDMĚT

může být vyjádřen vedlejší větou předmětnou (Poručil Láďovi, aby smazal tabuli.)

nahoru

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

DRUHY příslovečných určení:

ptáme se:  příklady:
místa kde, kam, kudy, odkud šel na hřiště
času kdy, odkdy, jak dlouho zastaví se zítra
způsobu jak, jakým způsobem učí se svědomitě
 - míry jak, do jaké míry velmi krásný
 - prostředku čím krájel nožem
 - původu z čeho stavěl z cihel
 - původce děje (ve větách s trpným rodem)  byl pokárán učitelem
 - výsledku děje v co, koho proměnil se v muže
 - účinku jak, s jakým účinkem změnil se k nepoznání, 
šlo mu to jedna radost
 - zřetele udává, ve vztahu k čemu platí obsah členu řídícího lišil se povahou, 
velký duchem,
turisticky zajímavá oblast
příčiny proč, z jaké příčiny  zemřel hladem
účelu proč, za jakým účelem čtu pro zábavu
podmínky kdy, za jaké podmínky při dobré vůli by to šlo
přípustky i přes jakou skutečnost přes všechno očekávání tam šli

Bývá vyjádřeno:

nahoru

PŘÍSTAVEK

nahoru

DOPLNĚK

Bývá vyjádřen:

doplněk shodný - shoduje se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě
doplněk neshodný - obvykle je v jiném pádě než podstatné jméno

Doplněk je třeba odlišovat od jmenného přísudku se sponou (chlapci byli hladoví X chlapci se vrátili hladoví).

nahoru

VÝRAZY NEVSTUPUJÍCÍ DO VĚTNÝCH VZTAHŮ

nahoru

ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉHO URČENÍ

nahoru