logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
mluvnice - skladba vět - souvětí - souvětí
  1. podřadné - jen jedna věta hlavní a libovolný počet vět vedlejších
    Protože zazvonilo, rychle odešli, aby byli v pracovně včas.
  2. souřadné - dvě nebo více vět hlavních a libovolný počet vět vedlejších
    Zaslechli zvonek, a proto spěchali, aby byli v pracovně včas.
věta hlavní - mluvnicky nezávisí na jiné větě, není jejím větným členem
věta vedlejší - mluvnicky závisí na jiné větě, je jejím větným členem
věta řídící - taková, na které mluvnicky závisí jiná věta
věta závislá - taková, která mluvnicky závisí na jiné větě (Napsali nám, že nepřijedou, protože mají jiný program.)

Věta vedlejší je k větě řídící vždy připojena pomocí spojovacího výrazu:
- spojka podřadicí (že, aby, kdyby, když, protože, jestliže, -li)
- vztažné zájmeno
- příslovce (kde, jak, ..)

Vztažná zájmena a příslovce jsou větnými členy, spojky nikoliv. Závislou větu vždy oddělujeme čárkou.
nahoru